ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting ElektroVeiligheid Nederland
1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
“Bescheiden” betekent alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde
informatie of gegevens en alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige
relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht (al dan niet opgeslagen op
(on)stoffelijke gegevensdragers en/of ondergebracht bij derden).
“Certificaat” het door PVSafe verstrekte certificaat waarin door PVSafe wordt verklaard dat
de montage en installatie van Zonnestroom Installatie voldoet aan de veiligheids eisen
opgesteld door Stichting ElektroVeiligheid Nederland dmv de keuring genaamd PVsafe.
“Opdracht” of “Overeenkomst” betekent de overeenkomst van opdracht, waarbij
Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te
verrichten.
“Opdrachtgever”, “Klant”, “wederpartij” (inclusief “jij”, “je”, “jouw”) betekent iedere
(rechts)persoon, die bij PVSafe een order heeft geplaatst, dan wel met haar een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
“Opdrachtnemer” of “PVSafe” betekent de stichting handelend onder de naam PVSafe,
gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Vestdijk 20 ingeschreven bij KvK onder
nummer 84349271.
“Rapport” betekent het rapport met daarin de aanbevelingen en/of conclusies van PVSafe
met betrekking tot de Opdracht.
“Werkzaamheden” betekent alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door
Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
werkzaamheden en verrichtingen.
“Zonnestroom Installatie” betekent de gemonteerde zonnepanelen (inclusief de omvormer
en installatie).

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle diensten van en overeenkomsten met PVSafe (inclusief offertes, opdrachtbevestiging,
orders, afgenomen producten, instructies, werkzaamheden en aanbiedingen) zijn deze
algemene voorwaarden van PVSafe (de “Algemene Voorwaarden”) van toepassing. De
Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van PVSafe,
voor de uitvoering waarvan derden, onderaannemers en hulppersonen worden betrokken
door PVSafe. Met het aangaan van een overeenkomst met, en/of afnemen van producten en
diensten van PVSafe accepteer en stem je uitdrukkelijk in met de Algemene Voorwaarden.
2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij door PVSafe schriftelijk anders is
aangegeven. Eventuele door de klant gehanteerde en/of ter hand gestelde algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door PVSafe uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of
anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand.
Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een
bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is
geregeld of voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
Algemene Voorwaarden.
2.5 Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en
dan nog alleen voor de overeenkomst en bepalingen waarbij en waarvoor de bedoelde
afwijkende bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze Algemene
Voorwaarden van kracht.
2.6 Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het burgerlijk wetboek zijn uitdrukkelijk niet van
toepassing.
2.7 De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of aangevuld.
Controleer de website voor de laatste toepasselijke versie.


3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst komt pas tot stand door (1) uw mondelinge, schriftelijke (inclusief email of
fax) of (online) bevestiging of akkoord (of vergelijkbare actie of handeling) van ons
aanbod/aanbieding of offerte, en (2) nadat uw actie onder (1) door ons (mondeling of
schriftelijk) is bevestigd, een afspraak is gemaakt of uitvoering wordt gegeven aan de
Overeenkomst. Indien een Overeenkomst of Opdracht niet binnen 3 werkdagen is aanvaard
door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer tot 10 werkdagen nadat de acceptatie van een
aanbieding haar heeft bereikt, het recht om haar aanbod zonder schadevergoeding te
herroepen.
3.2 De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekte informatie. Wanneer deze informatie na aanvaarding of tijdens de
opdrachtuitvoering niet of niet langer juist of volledig blijkt te zijn, kan dit gevolgen hebben
voor de tijdsbesteding en uitvoering van de Opdracht. De eventuele extra kosten die hiermee
gemoeid zijn, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien op enig moment blijkt dat
de Klant gegevens of informatie niet volledig, onjuist en/of naar waarheid heeft opgegeven,
heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden (en eventuele gemaakte
kosten in rekening te brengen).
3.3 Een offerte of nog niet getekende schriftelijke overeenkomst of opdracht heeft een
geldigheidsduur van maximaal 3 maanden (tenzij anders aangegeven). Bij overschrijding van
deze termijn heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod zoals vastgelegd in de offerte of
schriftelijke overeenkomst aan te passen.
3.4 De datum of data waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, wordt door Opdrachtnemer in
overleg met Opdrachtgever vastgesteld.


4. UITVOERING OVEREENKOMST
4.1 De Opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis) van PVSafe en
beperkt zich tot het inspecteren van de veiligheidsaspecten van de Zonnestroom Installatie
middels metingen, beproevingen en de visuele inspectie, tenzij expliciet anders is
overeengekomen door Partijen.
4.2 PVSafe voert haar werkzaamheden uit naar haar beste inzicht, kunnen en vermogen, en met
inachtneming van de toepasselijke wet-/regelgeving en normering en de zorgvuldigheid die
van haar mag worden verwacht (inclusief gebruik van deskundig personeel en goed
vakmanschap).
4.3 De Opdracht (en daarmee de inspectie en keuring) omvat expliciet niet (tenzij anders
aangegeven in het inspectie rapport):
(i) een technische of bouwkundige inspectie of keuring van de staat, draagkracht of
geschiktheid van uw dak of meterkast, en
(ii) technische keuring of inspectie van de hardware, techniek en software van de
Zonnestroom Installatie en omvormer (inclusief bijbehorende montage en
installatie);
(iii) enig advies, mening, verwachting, voorspelling of aanbeveling ten aanzien van
mogelijke levensduur, opbrengsten, duurzaamheid, kwaliteit, efficiëntie of
rendement van de Zonnestroom Installatie.
4.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke
medewerker(s). Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
4.5 Opdrachtgever is gehouden om de volgende informatie en gegevens tijdig en volledig ter
beschikking van Opdrachtnemer te stellen: (i) alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn
redelijke oordeel nodig heeft voor het volledig en correct uitvoeren van de verleende
Opdracht, en (ii) overige relevante informatie waarvan de Opdrachtgever weet of
redelijkerwijs had moeten/kunnen weten dat deze voor de Opdrachtgever voor het volledig
en correct uitvoeren van de verleende Opdracht (inclusief het al dan niet toekennen van het
Certificaat), relevant is of zou kunnen zijn. Het niet, niet tijdig of niet volledig/geheel
beschikbaar maken van de informatie onder (i) en (ii) door Opdrachtgever is te allen tijde
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.6 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door
hem verstrekte Bescheiden en informatie, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover
uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
4.7 Om de Opdracht op een veilige en efficiënte wijze uit te kunnen voeren, zal Opdrachtgever
zorg dragen voor een veilige, schone, opgeruimde en goed bereikbare werkplek, meterkast
of (kruip)ruimtes waar de werkzaamheden voor de Opdracht moeten worden uitgevoerd.
Opdrachtgever is gehouden om steeds tijdig en kosteloos alle medewerking te verlenen aan
Opdrachtnemer voor en bij het uitvoeren van de Opdracht.
4.7 Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide Werkzaamheden heeft
Opdrachtnemer het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever
indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van Opdrachtnemer (of
werknemers of ingeschakelde hulppersonen).


5. ANNULERING EN BEEINDIGING
5.1 Zolang er geen afspraak is gemaakt, kan de Overeenkomst kosteloos door de Opdrachtnemer
worden ontbonden.
5.2 Een met Opdrachtnemer of met één of meer van haar medewerkers gemaakte afspraak kan
tot uiterlijk 4 weken voor de werkzaamheden ter plaatse in goed overleg met
Opdrachtnemer kosteloos gewijzigd worden.
5.3 Indien Opdrachtgever tussen de 2 en 4 weken voor uitvoering van de werkzaamheden ter
plaatse de afspraak annuleert of wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van de
vergoedingen in rekening te brengen. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van de
Overeenkomst van kracht.
5.4 Indien Opdrachtgever minder dan 2 weken voor uitvoering van de werkzaamheden ter
plaatse de afspraak annuleert of wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd om de vergoedingen
voor het uitvoeren van de werkzaamheden volledig in rekening te brengen. Deze bepaling
blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.
5.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het opschorten en/of afbreken van de
installatie, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst (onverminderd haar overige rechten
in de Algemene Voorwaarden en een vergoeding overeenkomstig artikel 5.4) indien na
redelijke inschatting van Opdrachtnemer:
– wordt geconstateerd dat de veiligheid van medewerkers in het geding is bij het
uitvoeren van de Werkzaamheden (inclusief eventueel ongepast gedrag);
– de relevante locatie(s) niet afdoende bereikbaar zijn;
– de Opdrachtnemer anderszins tekort schiet in haar verplichtingen onder de
Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden).
5.6 Beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst laat eventuele uitstaande
betalingsverplichting onverlet.


6. AFRONDEN OPDRACHT, RAPPORT EN CERTIFICAAT
6.1 Bij of na het afronden van de Opdracht zal de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever het
Rapport (elektronisch) overhandigen met daarin eventuele aanbevelingen en/of conclusies.
6.2 Het Rapport is geen Certificaat of verklaring van geschiktheid en er kunnen geen rechten aan
worden ontleend, tenzij anders aangegeven in het Rapport.
6.3 Indien de aansluiting, montage en installatie van de Zonnestroom Installatie voldoet aan de
relevante maatstaven, normen, standaarden en/of criteria zoals van tijd tot tijd gehanteerd
door Opdrachtnemer voor afgifte van het Certificaat, zal de Opdrachtnemer het Certificaat
(elektronisch) overhandigen aan Opdrachtgever. In alle andere gevallen is de Opdrachtnemer
niet gehouden tot afgifte van het Certificaat.
6.4 Het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever afgegeven Certificaat is geldig vanaf de
Certificatie Datum, onder voorbehoud van eventuele aantekeningen en voorbehouden.
6.5 Het Certificaat vervalt onmiddellijk voor zover het Zonnestroom Installatie (geheel of
gedeeltelijk) wordt vervangen, gerepareerd, verplaatst of ontmantelt (inclusief bij het
verbreken van eventueel zegel (seal), onrechtmatig gebruik of gebruik in strijd met
handleiding en gebruiksaanwijzing).
6.6 De Overeenkomst (en eventueel Rapport en/of Certificaat) is geen (vorm van) verzekering of
garantie met betrekking tot de geschiktheid, kwaliteit, prestatie van de Zonnestroom
Installatie en de relevante leverancier, verkoper, installateur en monteur van de
Zonnestroominstallatie blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun verplichtingen
jegens Opdrachtgever (inclusief eventuele (product, fabriek, installatie) garanties, nakoming
en schadevergoeding). Tenzij anders overeengekomen, kunnen – anders dan de
Opdrachtgever – eventuele derden geen rechten ontlenen aan de Overeenkomst of het
Certificaat.
6.7 Indien het voor de instandhouding van eventuele accreditaties van Opdrachtnemer
noodzakelijk is, zal de Opdrachtgever meewerken aan de waarneming door derde partijen
van de beoordelingen door Opdrachtnemer.


7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking
tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft
ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de
auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is
Opdrachtnemer en zijn de voor de Opdracht ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot
geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen
van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
7.3 Openbaarmaking van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte rapporten,
bewijsstukken, certificaten en/of brieven mag uitsluitend geschieden door publicatie van
deze documenten woordelijk, in hun geheel en in de taal waarin ze zijn gesteld.
7.4 Behalve in het geval dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitdrukkelijk het recht heeft
verleend tot het voeren van een certificaat, certificatiemerk en/of verklaring van
overeenstemming, zal Opdrachtgever bij derden op generlei wijze de indruk wekken dat er
sprake is van certificatie door Opdrachtnemer.


8. FACTURERING EN BETALING
8.1 De vergoedingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn in de Overeenkomst of
Opdracht gespecificeerd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een vergoeding in
rekening te brengen voor al het bijkomend werk in aanvulling op hetgeen oorspronkelijk in
de schriftelijke overeenkomst is vermeld.
8.2 De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van vaste prijs
vooraf in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
(bijvoorbeeld bestede tijd en gemaakte kosten) (de “Vergoeding”). Verschuldigdheid van de
Vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat of uitkomst van de Werkzaamheden tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. De Vergoeding is ook verschuldigd indien geen
Certificaat kan worden afgegeven. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de
Werkzaamheden kunnen eventueel apart in rekening worden gebracht bij de offerte of in de
Opdracht.
8.3 De Vergoeding dient vooraf te worden betaald door Opdrachtnemer (online of pin betaling).
Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de
Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
8.4 Indien overeengekomen, geldt voor niet-contante of pinbetalingen een betalingstermijn van
14 dagen na factuurdatum (zonder enige aftrek, verrekening of opschorting) in welk geval
administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden, waarbij Opdrachtnemer het recht
heeft om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn Werkzaamheden
een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan
nadat het bedrag door haar is ontvangen.
8.5 Redelijke kosten van Opdrachtnemer gemaakt bij het uitvoeren van werkzaamheden die niet
in de Overeenkomst worden vermeld, worden na overleg met en toestemming van de
Opdrachtgever in rekening gebracht.
8.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor handelsrente en eventueel buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen op bedragen die meer dan 14 dagen onbetaald zijn
gebleven zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Ook kan Opdrachtnemer de uitvoering
van eventuele vervolgwerkzaamheden stopzetten totdat achterstallige betalingen inclusief
rente en eventuele incassokosten zijn betaald. Alle uitstaande vergoedingen en kosten
moeten betaald zijn voordat het Certificaat wordt afgegeven.
8.7 De overeengekomen tarieven worden vermeerderd met omzetbelasting en alle andere met
de desbetreffende opdracht samenhangende belastingen voorzover niet expliciet
opgenomen in de relevante tarieven en vergoedingen.
8.8 Iedere Vergoeding is voor de overeengekomen Werkzaamheden of Overeenkomst. Wanneer
de Opdrachtgever naar aanleiding van de Werkzaamheden of het Rapport of om een andere
reden een nieuwe of herbeoordeling wenst, zal de Opdrachtnemer een nieuwe offerte
uitbrengen voor deze Werkzaamheden en zal de Opdrachtgever de kosten daarvan separaat
aan Opdrachtnemer vergoeden conform de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.


9. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
9.1 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe
schade die voortvloeit uit een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever. Een samenhangende serie van
toerekenbare tekortkomingen geldt als 1 toerekenbare tekortkoming.
9.2 De aansprakelijk van Opdrachtgever onder de Algemene Voorwaarden is altijd beperkt tot
directe schade tot ten hoogste het bedrag van de Vergoeding.
9.3 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade,
vervangingsschade en/of immateriële schade, waaronder begrepen, maar hiertoe niet
beperkt, schade als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, verlies
van informatie van Opdrachtgever, gemiste besparingen, gederfde inkomsten, congestie op
het elektriciteitsnetwerk, opgelegde boetes, schade door stroomwisselingen/-storingen
(inkomend / uitgaand) in energienetwerk, schade door bedrijfsstagnatie, verlies van winst,
verlies van omzet en schade aan reputatie of goodwill van Opdrachtgever of derden.
9.4 Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen 20
werkdagen nadat de schade is ontdekt, dan wel binnen 20 werkdagen nadat de schade
redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, Opdrachtnemer schriftelijk van de schade op
de hoogte heeft gesteld. In ieder geval vervalt iedere verplichting tot schadevergoeding
indien Opdrachtgever niet binnen 1 jaar na de uitvoering van de schadeveroorzakende
prestatie een rechtsvordering terzake heeft ingesteld.
9.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige
Bescheiden heeft verstrekt of niet (geheel, gedeeltelijk of tijdige) nakoming van enige
verplichting van Opdrachtgever onder de Algemene Voorwaarden (inclusief enig handelen of
nalaten door Opdrachtgever of door haar verantwoordelijke personen).
9.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden
als gevolg van aanspraken van derden, die (zijn) ontstaan door of in verband met door
Opdrachtnemer verrichte prestaties ten behoeve van Opdrachtgever. Aan Opdrachtnemer
komt geen beroep op deze vrijwaringsbepaling toe indien en voor zover de schade van een
derde te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar
werknemers of hulppersonen.
9.7 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer gelden niet in geval van schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar werknemers of hulppersonen.
9.8 De beperkingen in de schadevergoedingsverplichting alsmede de vrijwaringsverplichting van
Opdrachtgever op basis van deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van
bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer en ten behoeve van derden waarvan
Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar verplichtingen gebruik maakt.
9.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar
verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt door een omstandigheid buiten de
macht van Opdrachtnemer (overmacht).
9.10 Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer
heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel, heruitvoering
of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
9.11 Het bepaalde in de leden 1 t/m 11 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele
als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.


10. OVERMACHT
10.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige
verplichting in de Overeenkomst – met uitzondering van de betalingsverplichtingen – die het
gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm,
explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo,
materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, kwaadwillige besmetting(en), pandemie of
iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed
kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de
tekortschietende Partij de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties
vrijgesteld tot het moment dat de overmachtsituatie is geëindigd.
10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 20 werkdagen duurt, heeft iedere Partij het recht
om de Overeenkomst te ontbinden. Wat reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is,
wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zullen zijn.


11. PRIVACY
11.1 In de Overeenkomst staat beschreven ten behoeve van welk doel de persoonsgegevens van
Opdrachtgever worden gebruikt volgens de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging, en
in ieder geval voor administratie, klantenservice/-beheer, communicatie (waaronder
nieuwsbrief) en uitvoering en afwikkeling Overeenkomst. Opdrachtgever heeft te allen tijde
het recht deze gegevens in te zien en op verzoek te laten verwijderen door de
Opdrachtnemer, tenzij de wet anders voorschrijft.
11.2 Opdrachtnemer voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende
de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor
technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
11.3 Alle persoonsgegevens die niet nodig zijn worden verwijderd, tenzij anders bepaald door
toepasselijke wet-/regelgeving. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij
Opdrachtgever vragen om zich te identificeren.


12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
12.1 Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die op enig
moment ontstaan tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in verband met de
Overeenkomst of de werkzaamheden moeten worden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbank (voor consument) waar de Opdrachtnemer woonachtig is, en (voor
niet-consumenten) Oost-Brabant.
12.2 Niettegenstaande het voorgaande, de Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend
gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
12.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij Opdrachtnemer.
12.4 Niets in deze bepaling beperkt het recht van Opdrachtnemer om bij een andere bevoegde
rechtbank incassoprocedures tegen de Opdrachtgever in te stellen.

Scroll naar boven
Scroll naar top